Elokované pracovisko Ul. Rázusova č.6 - „SEDMOKRÁSKA“ Tlač Email

odrazka_slnko

Zameranie:
  Obohacuje výchovu a vzdelávanie o hudobné a hudobno – dramatické činnosti.

odrazka_slnko

Cieľ:
  Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí, nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa so zameraním na hudobno – dramatické činnosti.
sedmokraska

odrazka_slnko

Špecifické ciele:
  1. Rozvíjať zmyslové vnímanie a sluchovú citlivosť pri speváckych činnostiach.
2. Podnecovať originalitu, predstavivosť a fantáziu v hudobno-dramatických činnostiach.
3. Osvojiť si elementárne základy pohybovej kultúry a rytmiky.

odrazka_slnko

Charakteristika:
 

Elokované pracovisko sa nachádza na sídlisku ETAPA, do prevádzky bola daná v roku 1980. Je umiestnená v 2 účelových budovách na Ul. Rázusova č.6 Žiar nad Hronom, poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť ( podľa požiadaviek a potrieb rodičov) pre deti vo veku od 2 do 6 rokov. Deti sú zaradené v štyroch triedach spravidla rovnakého veku.

  Exteriér:
  Areál tvoria ihriská, spevnené a trávnaté plochy, kvetinové záhony, skalka, miniamfiteáter a drevený altánok. Ihrisko je zariadené preliezačkami z kovového aj dreveného materiálu, hojdačkami, pieskoviskom. Spevnená plocha slúži aj ako dopravné ihrisko. Celým školským areálom sa tiahne asfaltový chodník, ktorý slúži aj na športové a dopravné hry na kolobežkách.
Stravovanie je zabezpečené v školskej kuchyni, deti a zamestnanci sa stravujú v ET. Stravovanie je zabezpečené v triedach, pretože nedisponujeme so samostatnou jedálňou.
  Interiér:
  Prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality. Poskytuje deťom priame, bezprostredné zážitky, dáva voľný priechod ich iniciatíve a podporuje vnútornú motiváciu.
V školskej dvojpodlažnej budove sa nachádzajú 4 triedy s príslušenstvom ( šatňa, umyvárka a WC). Triedy plnia funkciu herne, jedálne aj spálne. Na každom poschodí sa nachádzajú dve triedy a majú svoje logá: lienky, motýliky, včielky a sovičky. Vybavenie hračkami je primerané, ich výberu, kvalite a veku. Primeranosti venujeme zvýšenú pozornosť. Hrové a pracovné kútiky sú umiestnené v priestore, ktorý je vybavený účelovo, slúži na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť.
V hospodárskej budove sa nachádzajú kancelárie pre zástupkyňu a vedúcu školskej jedálne, kuchyňa s príslušenstvom a príručné sklady.

odrazka_slnko

Projekty:
  Protech, S hudbou je nám veselo, Zeleň patrí deťom, Deti v krajine tónov, tanca a rozprávok , Naučme deti umelecky komunikovať, Evička nám ochorela, Zdravý úsmev

odrazka_slnko

Aktivity :
  Výučba AJ /I.ZŠ/, Predplavecká príprava, Rozvíjanie počítačovej gramotnosti, Radosť z pohybu /telocvičňa IV.Zš/, Pesničková paráda, Hipoterapia
 
Notice: Use of undefined constant RIGHTCOLUMN - assumed 'RIGHTCOLUMN' in /www/z/i/u19053/public_html/templates/modra/index.php on line 62
Notice: Undefined variable: user_a in /www/z/i/u19053/public_html/templates/modra/index.php on line 65
" />