Kalendár podujatí

Kalendár podujatí 2016/2017 Tlač Email
Napísal užívateľ Beata Kollárová   
Piatok, 17 Spetember 2010 09:27

sport16SEPTEMBER

 

 IMATRIKULÁCIA FUTBALOVEJ ŠKOLIČKY

    Podporovať pravidelný pohyb

      Rozvíjať špeciálne pohybové schopnosti a zručnosti 

      Umožniť rodinám participovať na príprave a realizácii aktivity 

                     

 169 OKTÓBER

 

 DEŇ JABLKA SO STARÝMI RODIČMI

   Pri príležitosti Svetového dňa výživy - tématické týždne zamerané na podporu konzumácie ovocia a zeleniny        

    Tvorivé aktivity so starými rodičmi, ochutnávka ovocných dobrôt - podpora zdravia a zdravého životného štýlu

       

 Deti 136NOVEMBER 

 

VESELÁ ŠARKANIÁDA  

     Zažívať chvíle spolupatričnosti a radosti pri vymýšľaní a tvorbe šarkana  

 

 DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU

      4. november 1829 Banská Bystrica - deň založenia I. detskej opatrovne na Slovensku

      Podporiť SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

         Zdôrazniť nezastupiteľnosť inštitucionálneho predškolského vzdelávania  

  

 Vianočný stromček 56DECEMBER

     

 PRÍĎ K NÁM MILÝ MIKULÁŠ

     Zvyšovať povedomie o ľudových zvykoch a tradíciách a udržiavať ich

  

VIANOČNÁ KAPUSTNICA

        Aktívne sa podieľať na prípravách osláv Vianočných sviatkov 

 

VIANOČNÉ BESIEDKY 

     Pečenie medovníčkov, tvorivé dielne, zdobenie vianočného stromčeka

          

Deti 74FEBRUÁR

 

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

     Udržiavať ľudové tradície, aktívne sa zapájať do príprav osláv sviatkov

        Uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania a spoločenských pravidiel 

 

 AKO JE TO VO VESMÍRE?

      Umožniť a podporovať bádanie, hĺbanie a fantazírovanie detí, podporiť ho návštevou Planetária

  

3MAREC 

  

ČÍTANIE S RODINOU

      Podporovať spisovnú výslovnosť a materinský jazyk   

          návšteva Mestskej knižnice, moja NAJ kniha, čítanie so súrodencom v MŠ

    

21   APRÍL 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

        FUTBAL TO JE HRA - poskytnúť záujemcom o MŠ netradičné aktivity

        

DEŇ ZEME

   Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú najmä na                         vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych                 postojov a správania detí k životnému prostrediu, na prevenciu pred poškodzovaním a znečisťovaním                       životného prostredia

  

ZÁPIS DO ZŠ  

        V spolupráci s rodinami uľahčiť deťom vstup do 1. ročníka  ZŠ

 

            

 Deti 72MÁJ

 

DEŇ RODINY     

        Osláviť so všetkými členmi rodiny sviatok Dňa matiek a Dňa otcov

        Zhodnotiť význam ich starostlivosti pre správne fungovanie rodiny  

 

 PROTECH

     Podporovať a rozvíjať na elementárnej úrovni technické zručnosti detí

          

   skola04JÚN 

 

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

     Prehlbovať túžbu po vzdelávaní a pocit radostného očakávania zo vstupu do školy 

 

ŠKOLSKÝ VÝLET

     Spostredkovať deťom a ich rodinám pekné, spoločné zážitky

        

OLYMPIÁDA HVIEZDIČIEK

     Podoprovať zdravú súťaživosť detí a zmysel pre fair play

 

 

 

 
Notice: Use of undefined constant RIGHTCOLUMN - assumed 'RIGHTCOLUMN' in /www/z/i/u19053/public_html/templates/cervena2/index.php on line 62
Notice: Undefined variable: user_a in /www/z/i/u19053/public_html/templates/cervena2/index.php on line 65
" />