Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa č. 11 - „VETERNÍČEK“ Tlač Email
G423658 Zameranie
  Obohacovať výchovu a vzdelávanie o pohybové a športové aktivity so zapojením rodiny, s možnosťou navštevovania futbalovej triedy
G423718 Cieľ
  Vychovať z dieťaťa harmonickú, sebavedomú, pohybovo zdatnú osobnosť, schopnú samostatne myslieť a svojimi názormi a konaním pozitívne ovplyvňovať svoje okolie

veternicek
  Špecifické ciele
 
  1. V spolupráci s rodinou podporovať zdravý rast a psychosomatický vývin detí zaraďovaním všeobecných pohybových cvičení a aktivít
  2. Viesť deti k sebadisciplíne a rešpektovaniu pravidiel s možnosťou navštevovať Futbalovú školičku
  3. Rozvíjať a udržiavať harmonické vzťahy materskej školy s rodinou.
  4. Poskytovať deťom bezpečné miesto, kde môžu robiť chyby a naprávať ich, mať pocit istoty, že ostatní prijímajú jeho samotného, jeho správanie, prejavy a postoje
G423673 Charakteristika
 

V roku 1996 ET získala od Ministerstva školstva SR štatút experimentálnej školy. Overovali sme alternatívnu metodickú príručku programu Krok za krokom pre učiteľky MŠ. V súčasnosti využívame prvky metodiky Krok za krokom vo výchovno-vzdelávacej činnosti. V roku 2014 bola vytvorená trieda so športovým zameraním Futbalová školička. Budova školy je dvojposchodová pozostávajúca z dvoch budov prepojených koridorom a samostatnou školskou kuchyňou.

  Exteriér
  Budova je účelová. Nachádza sa v nej 5 tried, ktoré svojim vybavením vyhovujú požiadvkám súčasného trendu. MŠ má rodinno - športový charakter, záujem detí o navštevovanie triedy so športovým zameraním prispôsbujeme požiadvkám rodičov. V blízkosti MŠ sa nachádzajú historické budovy - kaštieľ, kostol a Park Štefana Moysesa s malou zoologickou záhradou. Areál prešiel väčšou rekonštrukciou, jeho súčasťou je záhradné vybavenie - hojdačky, preliezačky, lezecká stena, drevený vláčik a autobus, vysadená zeleň, chodníky na bicyklovanie a kolobežkovanie a obnovené pieskoviská. V rámci projektu Kútik zdravia bol vysadený záhon s ovocnými kríkmi
  Interiér
 

Vyhovuje požiadavkám realizovaných aktivít, je vybavené dostatočným množstvom materiálu, ktorý je pre deti príťažlivý, obohacuje ich tvorivosť, predstavivosť, manuálnu zručnosť, samostatnosť, rozhodovanie a je im neustále k dispozícii. Každá trieda má počítač s detskými edukačnými programami, moderné didaktické hračky, ktoré sme získali s finančnou podporou rodičov. Štyri triedy majú interaktívne tabule.

Deťom je podávaná plnohodnotná, pestrá celodenná strava, prípadne poldenná podľa záujmu rodičov. Tri triedy majú spoločnú jedáleň, dve triedy (madšie deti) stolujú vo svojich triedach.

G423652 Projekty
  Pro - Tech, Hravo a bezpečne, Recyklohry
G423718 Aktivity
 

Anglický jazyk, Hipoterapia,  práca s PC a modernými didaktickými hračkami

 

Trieda Futbalová školičkaškolička logo

Zameranie triedy

Vytvára podmienky pre rozvoj všeobených pohybových schopností detí na získanie základných herných a futbalových zručností

Charakteristika triedy

Futbalová školička je súčasťou EP MŠ A. Kmeťa č.11. Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od 4 do 6 rokov. Orientuje sa na všeobecný pohybový rozvoj detí zameraný na získanie základných herných a futbalových zručností. Vychováva deti v priaznivej atmosfére k športu a športovým aktivitám, zdravému životnému štýlu a hre fair play

Cieľ

Rešpektovať osobnosť dieťaťa, podporovať zdravý rast a psychosomatický vývin, zaraďovaním všeobecných pohybových cvičení a aktivít zameraných na získanie základných herných a futbalových zručností

Špecifické ciele

  1.  Posilňovať psychickú a fyzickú odolnosť s rešpektovaním individuálnych možností a predpokladov detí
  2. Rozvíjať sebakritiku, sebaovládnie a sebadôveru detí
  3. Viesť deti k sebadisciplíne a rešpektovaniu pravidiel
  4. Vychovávať deti k morálnym hodnotám
  5. Prostredníctvom hry rozvíjať úctu, vzťah a hrdosť k športovej hre
  6. Rešpektoať druhých a spolupracovať s nimi

V blízkosti MŠ sa nachádza sídlisko Centrum II s multifunkčným ihriskom, ktoré Futbalová školička využíva na rozvoj herných zručností pod vedením futbalových trénerov a pani učiteliek. Na tréningy využíva tiež telocvičňu susedného EP MŠ A. Kmeťa č.17

 

Prílohy:
Download this file (maco hojda s textom.doc)Naše zásady[ ]206 Kb
Download this file (Trieda Futbalová školička.docx)Futbalová školička[ ]74 Kb
Download this file (Vyhlásenie 2016.pdf)Vyhlásenie 2% z dane[ ]144 Kb
 
Notice: Use of undefined constant RIGHTCOLUMN - assumed 'RIGHTCOLUMN' in /www/z/i/u19053/public_html/templates/cervena2/index.php on line 62
Notice: Undefined variable: user_a in /www/z/i/u19053/public_html/templates/cervena2/index.php on line 65
" />