Oznamy pre rodičov

Deň otvorených dverí Tlač Email
Napísal užívateľ Dana Koštová   
Streda, 04 Marec 2015 10:05

             Bez názvu

 
Fašiangy Tlač Email
Napísal užívateľ Dana Koštová   
Pondelok, 09 Február 2015 18:04

FAŠIANGY TURICE VEĽKÁ NOC PRÍDE....

 

Spev tejto a mnoho ďalších piesní sa budú ozývať po celom školskom dvore dňa:

 

12.02.2015 v dopoludňajších hodinách.


Deti s pani učiteľkami v maskách si zatancujú a zaspievajú za sprievodu ozembuchu a harmoniky, zohrejú sa pri ohníku a ochutnajú sladké šišky.

63902445 1284237489 03

 

 
Novoročné prianie Tlač Email
Napísal užívateľ Dana Koštová   
Utorok, 30 December 2014 19:24

1544974 331432486997310 118626872 n

 
Mikuláš Tlač Email
Napísal užívateľ Dana Koštová   
Štvrtok, 27 November 2014 18:01

Haló, haló, halóóóó

 

deti, počuli ste o tom, že v piatok 5. decembra v

 

dopoludňajších hodinách príde do našej škôlky

 

M I K U L Á Š ?

 

prídte všetci a nezmeškajte, nesie pre Vás plné vrece

 

sladkostí.

 

                                               alt

 
Zápis do školy Tlač Email
Napísal užívateľ Dana Koštová   
Streda, 12 November 2014 15:23

Zápis do školy

Zápis sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len "zápis") keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zápis do školy to nie sú prijímacie skúšky. Na zápise deti nerobia skúšky rozumovej a telesnej vyspelosti. Jeho poslaním je riadne zaregistrovať školopovinné deti. Škola si overí osobné údaje o dieťati a obyčajne zisťuje aj základné informácie o rodičoch. Školy dávajú deťom aj tzv. „zápisné úlohy" – napr. niečo nakresliť, pomenovať farby, určiť počet predmetov, tvary, povedať básničku, .... . Takto zisťujú prípadné rečové nedostatky, rozumovú a grafickú vyspelosť alebo zaostalosť a pod.. Ak sa niečo zistí, škola navrhne rodičovi navštíviť zariadenie výchovnej prevencie a poradenstva, ktoré po predchádzajúcom vyšetrení odporučí zákonnému zástupcovi dieťa zaškoliť alebo navrhne odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok .

Školská spôsobilosť

Úroveň vyspelosti dieťaťa sa označuje pojmami "školská spôsobilosť", „školská zrelosť" a i..
Školskou spôsobilosťou sa označuje súhrn vedomostí, zručností a návykov, nevyhnutných pre začatie školskej dochádzky v nasledujúcich oblastiach:

Perceptuálno-motorická oblasť:
 zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby atď.)
 návyky správneho stolovania (jesť s príborom, udržiavať čistotu pri jedle, atď.),
 dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných,
 zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať materiál atď.), uplatňovať pri tom technickú tvorivosť,
 sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení na stole, držať správne ceruzku,

Kognitívna oblasť:
 predstaviť sa menom i priezviskom, – rozlíšiť a pomenovať členov rodiny,
 určiť na základe viaczmyslového vnímania časti tela a jednoduchým spôsobom opísať ich funkciu,
 priradiť, rozoznať a pomenovať farby, na obklopujúcich reáliách, priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť),
 určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine,
 počítať minimálne od 1 do 10,
 priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov od 1 do 5,
 poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť rovinné geometrické tvary (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik),
 uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka,
 rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia, poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy,
 orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov,
 pomenovať miesto svojho bydliska,
 chápať vzťahy v priestore – pred, za, pod, nad, na, v, vedľa, hore, dole, medzi
- určovať smer: vpravo, vľavo, hore, dole
 zapamätať si a vedieť interpretovať krátke literárne útvary: riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne, atď.,
 zvládnuť kresbu ľudskej postavy,

Sociálno-emocionálna oblasť:
 pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc, počúvať s porozumením,
 adekvátne reagovať a komunikovať v novej situácii, v novom prostredí,
 primeraná miera samostatnosti,

Odbornou inštitúciou na zisťovanie školskej zrelosti sú školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ( centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva).

Najčastejšie prejavy nepripravenosti dieťaťa na školu:
- zaostávajúci vývin reči a poruchy reči,
- citová labilita,
- hravosť,
- nesústredenosť, nedostatočná výdrž pri cielenej činnosti,
- nedostatok všeobecných schopností,
- znížená výkonnosť, nedostatočný záujem o učenie,
- ťažkosti v adaptácii na kolektív.

Je dôležité si uvedomiť, ak sa zistí, že je dieťa nepripravené na školskú dochádzku, neznamená to, že musí zaostávať v rozumovom vývine. Dieťa nepripravené na školskú dochádzku je dieťa s normálnymi intelektovými schopnosťami, s čiastkovými nedostatkami v niektorej z uvedených oblastí, ktoré sa procesom ďalšieho vývinu odstránia, vyrovnajú a po odklade školskej dochádzky je dieťa zaradené do 1. ročníka ZŠ. Je však potrebné, aby dieťa počas odkladu povinnej školskej dochádzky navštevovalo predškolskú prípravu v MŠ a absolvovalo psychostimulačný program zameraný na rozvoj deficitných oblastí.

Tento materiál bol spracovaný v súlade s obsahovými a výkonovými štandardami štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie – ISCED O.

                                                        alt

 
« ZačiatokPredchádzajúce12345678910ĎalšíKoniec »

Strana 8 z 31


Notice: Use of undefined constant RIGHTCOLUMN - assumed 'RIGHTCOLUMN' in /www/z/i/u19053/public_html/templates/fialova/index.php on line 62
Notice: Undefined variable: user_a in /www/z/i/u19053/public_html/templates/fialova/index.php on line 65
" />