Elokované triedy Ul. Sládkovičova č.1 - „„ŠTVORLÍSTOK““ Tlač Email

odrazka_slnko

Zameranie
Obohacuje výchovu a vzdelávanie o  environmentálne aktivity, na rozvíjanie ľudových tradícií, na rozvíjanie zdravého spôsobu života, a všetkého, čo so zdravím súvisí.
O  spoluprácu s detskými jasľami, zabezpečenie plynulého prechodu detí z DJ do MŠ

odrazka_slnko

Cieľ
Rozvíjať u detí environmentálne cítenie a utvárať u detí národné povedomie prostredníctvom ľudovej slovesnosti
stvorlist

odrazka_slnko

Špecifické ciele:
1. Rozvíjať u detí environmentálne cítenie.
2. Utvárať u detí národné povedomie prostredníctvom ľudovej slovesnosti.
3. Rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom.
4. Zabezpečiť plynulý prechod detí z detských jasieľ do elokovanej triedy.

odrazka_slnko

Charakteristika:

ET  Ul. Sládkovičova č.1 Žiar nad Hronom sa nachádzajú  vo výhodnej lokalite mesta, v účelovej budove. Budova má hospodársku časť, v ktorej je účelová kuchyňa a skladovacie priestory. V priestoroch ET je jedno oddelenie mestských detských jasieľ.

Exteriér:
K objektu patrí aj veľká trávnatá školská záhrada a dvor vybavený záhradným zariadením. Na školskom dvore sú 2 veľké pieskoviská. Po okrajoch záhrady sú 4 drevené domčeky, ktoré slúžia v lete na oddych detí, na realizáciu  tvorivých hrových aktivít. Prístupovú cestu lemujú tuje, v záhrade sú smreky a borovice. Okrasou  dvora sú 2 veľké terasy, ktoré slúžia na pohybovo-relaxačnú činnosť detí, na uplatňovanie sezónnych činností, bezpečný pobyt vonku a loptové hry.  Priestorové členenie a vybavenie školského dvora vytvára pre dieťa priestor pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry. V záhrade je vytvorený priestor na environmentálne aktivity, ako aj priestor na oddych a relaxáciu. V celom areáli ET je veľa zelene, okrasných kríkov, kvetov, ktoré spríjemňujú celkové prostredie pre deti , rodičov a zamestnancov.
Interiér:
V interiéri ET máme 3 triedy pre deti od 3-6 rokov so samostatnými šatňami, hygienickými zariadeniami a spálňami. Jedna trieda pre 2 ročné deti zabezpečuje plynulý prechod detí z DJ a tiež má samostatnú spálňu. Triedy sú pomerne dobre vybavené didaktickou technikou, učebnými pomôckami, hračkami , materiálnym vybavením a 4 PC pre deti.
Herňa, ako edukačné prostredie dáva deťom priestor pre hrové, pracovné aktivity, voľný priestor pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry.
V budove sú vytvorené priestory na cvičenie detí / vestibul/.Pre učiteľky je vytvorená miestnosť / knižnica/  na štúdium odbornej literatúry, tiež s možnosťou práce na PC a odborný rast aj prostredníctvom získavania informácií  cez internet.
Stravovanie je zabezpečené prostredníctvom zariadenia školského stravovania vo vlastnej budove.
Spĺňa podmienky zdravého stravovania detí v zariadení.
Materiálno-technické a priestorové podmienky ET  vyhovujú  hygienickým, estetickým podmienkam a najmä požiadavkám školy ,  z hľadiska vplyvu na plnenie cieľov ŠVP a poslania predškolského zariadenia .

odrazka_slnko

Projekty:
Naučme deti chrániť prírodu a zachovať zem pre budúce generácie, Zachovávajme a vážme si dedičstvo starých otcov a materí,  Podporovať fyzické a duševné zdravie detí, Škôlka bez slzičiek, Putujeme prírodou s ježkom Ekojožkom, Zeleň patrí deťom, Zdravý úsmev, Adamko hravo a zdravo, Škôlka bez slzičiek, Protech.

odrazka_slnko

Aktivity :
Práca s PC, plavecké hry vo vode, výučba Aj, Protech,ľudové tradície,výtvarné aktivity.

 

 
Jedálny lístok 14.04.2014-18.04.2014.JPG Tlač Email

Jedálny lístok 14.04.2014-18.04.2014.JPG

 
Notice: Use of undefined constant RIGHTCOLUMN - assumed 'RIGHTCOLUMN' in /www/z/i/u19053/public_html/templates/zelena/index.php on line 62
Notice: Undefined variable: user_a in /www/z/i/u19053/public_html/templates/zelena/index.php on line 65
" />