OZ "VETERNÍČEK"

Stanovy Občianskeho združenia „Veterníček“ Tlač Email
Napísal užívateľ webmaster   
Nedeľa, 25 Január 2009 21:26

Občianske združenie VETERNÍČEK

bolo zaregistrované 19.12.2008 na Ministerstve vnútra SR

STANOVY

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA Veterníček

ČLÁNOK I

NÁZOV A SÍDLO

 • 1. Občianske združenie Veterníček (ďalej len OZ Veterníček) je záujmovým združením fyzických osôb - občanov aprávnických osôb vytvoreným podľa zákona č. 83/1990 Zb. vznení neskorších predpisov, ktoré majú záujem presadzovať ciele zruženia.
 • 2. Názov združenia je: Občianske združenie Veterníček
 • 3. Sídlom združenia je A. Kmeťa 11, 965 01 Žiar nad Hronom
 • 4. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú

 

ČLÁNOK II

CIELE ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

OZ Veterníček spolupracuje s vedením materskej školy na Ul. A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí a pedagogických pracovníkov MŠ, pri organizovaní záujmovej činnosti detí MŠ v rámci riadneho vyučovacieho procesu ako aj v čase po vyučovaní.

 

Cieľom OZ Veterníček je:

 

 • a) Podpora modernizácie materiálno - technického zabezpečenia materskej školy na Ul. A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
 • - inovácia učebných pomôcok, prístrojov, zariadení, didaktickej techniky
 • - knižnično - informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu
 • - nákup učebných pomôcok
 • - podpora softwarového vybavenia výpočtovej techniky
 • b) Podpora kultúrnych ašportových aktivít detí materskej školy
 • - kultúrne podujatia, rekreačno - ozdravné pobyty, športové súťaže aaktivity
 • c) Zabezpečenie externej odbornej podpory rozvoja materskej školy ajej pracovníkov
 • - prednášková činnosť odborníkov na materskej škole
 • - lektorské, poradenské ainé služby vmaterskej škole

 

ČLÁNOK III

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

 1. členstvo v združení je dobrovoľné
 2. členom OZ Veterníček môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia, ako aj právnická osoba.

 

ČLÁNOK IV

VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA

 1. členstvo v OZ Veterníček vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku podpisom člena do Zoznamu členov združenia
 2. Členstvo zaniká:
 • a) na základe oznámenia člena oukončení členstva, ku dňu doručenia oznámenia
 • b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva ovylúčení, pričom dôvodom pre vylúčenie môže byť závažné porušenie stanov združenia, ako aj skutočnosť, že sa člen bez závažného dôvodu nezúčastňuje činnosti združenia po dlhší čas ako dva roky, alebo po tento čas neplatí členské príspevky
 • c) úmrtím člena
 • d) zánikom združenia, dňom vymazanie zpríslušného registra alebo evidencie podľa zákona

 

ČLÁNOK V

ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

Člen občianskeho združenia má právo:

 • a) zúčastňovať sa na činnosti združenia vzmysle týchto stanov
 • b) voliť abyť volený do orgánov občianskeho združenia
 • c) predkladať návrhy, podnety apripomienky na zlepšenie činnosti občianskeho združenia ana úpravu jeho stanov

Člen občianskeho združenia je povinný:

 • a) dodržiavať stanovy občianskeho združenia
 • b) plniť znesenia orgánov občianskeho združenia
 • c) chrániť majetok občianskeho združenia ajeho dobré meno
 • d) aktívne sa podieľať na činnosti združenia avykonávať podľa svojich najlepších možností, schopností azdravotného stavu zverené funkcie
 • e) oznamovať orgánom občianskeho združenia všetky zmeny, pripomienky anávrhy, ktoré súvisia sporušovaním stanov, uznesení orgánov občianskeho združenia anedodržaním všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich sčinnosťou občianskeho združenia
 • f) zaplatiť členský príspevok na príslušný rok, vo výške stanovenej Valným zhromaždením

 

ČLÁNOK VI

ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Orgány občianskeho združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie
 2. Predsedníctvo
 3. Revízna komisia

 

1.Valné zhromaždenie

 

je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Prostredníctvom valného zhromaždenia uplatňujú členovia svoje právo riadiť a kontrolovať činnosť občianskeho združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne polovica jeho členov. Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Valné zhromaždenie sa zvoláva minimálne raz ročne.

 

 • - schvaľuje stanovy občianskeho združenia aich zmeny adoplnky
 • - prijíma výročnú správu očinnosti združenia, rozpočet asprávu ohospodárení
 • - volí aodvoláva členov predsedníctva
 • - prerokováva rozpočet asprávu ohospodárení združenia
 • - schvaľuje členský príspevok na príslušný kalendárny rok
 • - prerokováva správu očinnosti revíznej komisie
 • - rozhoduje ozaložení, zlúčení azániku občianskeho združenia

 

2. Presedníctvo

 

je riadiacim orgánom združenia, tvoria ho traja členovia volení valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov. Predsedníctvo zvoláva valné zhromaždenie občianskeho združenia podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok. Rozhodnutia predsedníctva sa prijímajú konsenzom, alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov predsedníctva.

 • - koná vmene OZ Veterníček, vmene OZ Veterníček sú oprávnení konať všetci členovia predsedníctva, každý samostatne
 • - vystupuje vmene združenia ariadi činnosť združenia
 • - rozhoduje obežných veciach súvisiacich sprevádzkou združenia
 • - rozhoduje ovylúčení členov, ktorí konajú vrozpore so stanovami združenia
 • - rozhoduje oprijatí nových členov
 • - pripravuje ročnú správu očinnosti združenia, návrh rozpočtu asprávu ohospodárení združenia, ktorú predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu
 • - ustanovuje likvidátora pri zániku združenia

 

3. Revízna komisia

 

je kontrolným orgánom združenia, tvoria ho traja členovia volení valným zhromaždením. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve združenia. Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu.

 • - dozerá na dodržiavanie stanov združenia, rozhodnutia orgánov združenia avšeobecne záväzných predpisov
 • - dbá na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami avšeobecne záväznými predpismi

posudzuje ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu, správu o hospodárení združenia vypracovanú Predsedníctvom predtým, ako ju prijme Valné zhromaždenie

 

ČLÁNOK VII

HOSPODÁRENIA ZDRUŽENIA

Združenie hospodári so svojim majetkom podľa schváleného rozpočtu v súlade so všeobecne záväznými prepismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole Revíznej komisie.

Majetok združenia tvoria:

 • - členské príspevky
 • - dotácie, granty, dary
 • - iné príjmy dosiahnuté so stanovami avšeobecne záväznými predpismi

 

Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľa združenia, prípadne na iné aktivity v súlade so stanovami.

 

ČLÁNOK VIII

ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Združenie zaniká:

 • - zlúčením siným občianskym združením
 • - dobrovoľným rozpustením

O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie. V prípade dobrovoľného rozpustenia predsedníctvo ustanoví likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

 

ČLÁNOK IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Stanovy OZ Veterníček nadobúdajú platnosť dňom ich prijatia a účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR. Občianske združenie Veterníček vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Prílohy:
Download this file (423_2694_1831_rtf download.doc)423_2694_1831_rtf download.doc[ ]47 Kb
 
Notice: Use of undefined constant RIGHTCOLUMN - assumed 'RIGHTCOLUMN' in /www/z/i/u19053/public_html/templates/cervena2/index.php on line 62
Notice: Undefined variable: user_a in /www/z/i/u19053/public_html/templates/cervena2/index.php on line 65
" />