POČÍTAČ HROU Tlač
Napísal užívateľ Anna Minárová, Jana Rákošová   
Streda, 17 Marec 2010 14:24
Súčasťou vzdelávania detí predškolského veku a jedným z obsahových štandardov slúžiacich na rozvíjanie elementárnych základov kompetencií sú základy práce s počítačom. Špecifickým cieľom tejto kognitívnej kompetencie je zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom. Najlepší spôsob, ako môže dieťa dosiahnuť tieto kompetencie je napodobňovanie, experimentovanie, a samostatná tvorivá hra. Toto všetko sme deťom umožnili v priebehu celého I. polroka školského roku pravidelnými návštevami počítačovej učebne na ZŠ M. R. Štefánika, ale aj idividuálnym prístupom ku počítaču priamo v triede materskej školy. Hravou formou sme umožnili deťom učiť sa prirodzeným spôsobom to, čo mu vyhovuje najlepšie. Každé dieťa malo možnosť samostatne pracovať s počítačom, pričom učiteľka sa nachádzala len v roli facilitátora – poradcu, pomocníka a pozorovateľa. 
V priebehu tohto krátkeho obdobia sa deti naučili k PC nielen posadiť, ale aj „komunikovať“ s ním. Deti sa naučili počítač zapnúť a vypnúť, používať myš na zadávanie príkazov klikaním, kresliť a čarbať v programe Skicár s využitím všetkých nástrojov v tomto programe – t.j. vyfarbovanie, kreslenie čiar, obrysov, premiestňovanie a naťahovanie obrázku, zväčšovanie a otáčanie obrázku a v samotnom závere aj jeho vytlačenie. 
PC umožňuje deťom vlastné experimentovanie, zvyšuje postreh, rýchlu reakciu, aktivitu, samostatnosť, koncentráciu, pozornosť, prináša deťom radosť, pocit pohody a spokojnosti. Preto sa naďalej tomuto cieľu venujeme aj v II. polroku školského roku. (foto viď galéria)