PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY EP- ŠKOLSKÝ ROK 2015/ 2016 Rudenkova 1 trieda Aleš Tlač
Napísal užívateľ Ružena Bokšová   
Štvrtok, 17 Spetember 2015 11:58

PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY EP- ŠKOLSKÝ ROK 2015/ 2016 Rudenkova 1 trieda Aleš

Názov aktivity

Zodpovedná:

Splnené:

SEPTEMBER

   

Poznávame prírodu - posilňovať kladný vzťah k prírode, podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí- turistická vychádzka

L.Výbošťoková

 

OKTÓBER

 

Aké plody nám ponúka jesenná príroda  -  Vo výchovno-vzdelávacej činnosti neuplatňovať školský spôsob vyučovania

A.Lukačková

 

Darček pre starých rodičov- rozvíjať spoluprácu rodiny a školy

A.Lukačková

 

NOVEMBER

 

Svetový deň výživy- ochutnávka ovocia a zeleniny Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín.

L.Výbošťoková

 

DECEMBER

Posedenie s Mikulášom- zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu 

A.Lukačková

 

JANUÁR

Návšteva hvezdárne- podporovať bádanie

L.Výbošťoková

 

Staráme sa o vtáky v zime-  Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí

A.Lukačková

 

FEBRUÁR

Fašiangy, turíce -Fašiangový karneval

A.Lukačková

 

Logopedická starostlivosť – logopedická depistáž

A.Lukačková

 

MAREC

Plaváreň-  podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí.

L.Výbošťoková

 

Návšteva družstva- rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí

L.Výbošťoková

 

 Návšteva knižnice-formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre, rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením

A.Lukačková

 

APRÍL

Lesníci medzi nami (Eko aktivity a súťaže  na školskom dvore)

Spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy

R. Bokšová

 

MÁJ

Deň matiek, deň otcov – výroba darčekov

L.Výbošťoková

 

JÚN

Rozlúčka predškolákov - sľub priateľstva

A.Lukačková

 

MDD- zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít a aktivít v prírode.

A.Lukačková

 

Olympiáda-  ( v spolupráci s CVČ) -pravidelným denným pobytom vonku podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí.

L.Výbošťoková

 

 Karneval-  Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí; rozvoj tvorivého a kritického myslenia; schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať

L.Výbošťoková