Kalendár podujatí Tlač
Napísal užívateľ Zuzana Kalnická   
Streda, 27 November 2013 09:19

N A D Š T A N D A R D N É      A K T I V I T Y  

 škol. rok   2015/2016 

 

Jeseň:               papirovy_drak_1.gif

 • „Tanec s vetrom”- rozvíjať environmentálne cítenie /hry v prírode, hry s vetrom/, rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti detí, otužovať detský organizmus
 • „Zajko Zdravko”- dramatickú hru chápať ako komplex edukačných činností smerujúcich rozvíjaniu aktivít
 • - rozvíjať envoronmentálnu výchovu, vytvárať podmienky k zdravému spôsobu života /dary prírody, ochutnávka ovocia a zeleniny/
 • „V jesennej záhrade”- podnecovať deti k tvorivému sebavyjadreniu prostredníctvom výtvarných, pracovných činností, schopnosť prejaviť emócie, city, fantáziu, predstavivosť detí /tvorivé dielne zo zeleniny a ovocia/
 • „Babka bylinkárka”- environmentálna výchova, chápať rastlinnú diverziu a vyvodiť jej význam pre človeka, zdôvodniť úžitok z liečivých rastlín /príprava a ochutnávka bylinkových čajov/
 • „Halloween ” - v zábavných aktivitách uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty, podporovať hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku, schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať /tvorivé dielne, tekvicové strašidielka/
 • „Úcta k starším”- zapájať deti do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním stretnutí s tématikou - úcta k starším /posedenie, kultúrny program/
 • „Šikovný a zručný starý rodičia″- tvorivé dielne

 Zima:           9.gif

 • „Vitaj milý Mikuláš” - /charakterizovať a poznať význam vianočných sviatkov - besiedka s Mikulášom, rozdávanie balíčkov/
 • „List Ježiškovi“- posilnenie citovej výchovy a tradícií               
 • „Vianoce v Mš”- zvyšovať povedomie o ľudových tradíciách a zvykoch /vianočná besiedka/                               
 • „Zimné radovánky”- pravidelným denným pohybom vonku podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí /lopárovanie na kopci, stavanie snehuliaka/
 • „Fašiangové zvyky”- priblížiť deťom ľudové tradície /karneval, ľudové tradície/
 •  „Vesmírne dobrodružstvá” - podporovať experimentovanie, bádanie a zručnosti detí vo vzťahu k vlastnému pokroku /návšteva planetária/

Jar:               krhla.gif

 •  „Deň Zeme”- rozvíjať a posilňovať  správny postoj detí k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia -turistická vychádzka /pozorovať vodu, vtáctvo, zvieratá, hmyz, kvety, stromy s využitím digitálnej technológie/ - turistická vychádzka
 • „Čarovná kniha”- rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením                                        
 • „Veľkonočné vajíčko” - priblížiť deťom ľudové tradície /tvorivé dielne/
 • „Máj, máj, máj zelený” - priblížiť deťom ľudové trdície /stavanie mája na školskom dvore/ 
 • „Čím chcem byť″ nadväzovať  a rozvíjať partnerské vzťahy s rôznymi  inštitúciami v rámci edukačných aktivít  /exkurzie, stretnutia/ - hasiči, polícia...                    

Leto:          slniecko.gif

 • „Deň matiek“ – stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí /vystúpenie detí v MsKC/
 • „V zdravom tele - zdravý duch” - realyzovať aktivity na podporu zdravia, zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít /športové dopoludnie/
 • „Tatoparáda” - stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí /zábavné dopoludnie s ockami/
 • „ Olympiáda”- podporovať činnosť športových a pohybových aktivít v spolupráci s CVČ
 • „Rozlúčka predškolákov”- sľub priateľstva   
 • „Bolfov majer″ - rozvíjať pozitívny postoj k zvieracej ríši /výlet predškolákov/