Stanovy Občianskeho združenia „Malá sedmokráska“ Tlač
Napísal užívateľ webmaster   
Nedeľa, 25 Január 2009 21:26

Článok 1

Základné ustanovenia 

 1. Názov občianskeho združenia je Občianske združenie „Malá sedmokráska“ (ďalej združenie) 
  v slovenskom jazyku: Občianske združenie „Malá sedmokráska“ 
  v anglickom jazyku: Civil organization „Little Daisy“
 2. Sídlom Občianskeho združenia je Ulica Rázusova 6, 965 01  Žiar nad Hronom.
 3. Občianske združenie je registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.z. o občianskych združeniach.
   
 

Článok 2

Cieľ a činnosť 

 1. Podporovať kvalitu vzdelávania, všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa zameranú na uspokojovanie jeho potrieb a požiadaviek rodičov.
 2. Podporovať talent a tvorivosť detí.
 3. Zlepšovať podmienky na rozvoj mimoškolskej a záujmovej činnosti.
 4. Podieľať sa na ochrane zdravia detí, podporovať aktivity na jej zameranie a prevencie drogových závislostí.
 5. Podporovať zdravý, telesný a psychický vývin prostredníctvom podpory pohybových aktivít a športu.
 6. Usilovať sa o zabezpečenie racionálneho stravovania detí na školách a v školských zariadeniach.
 7. Ochraňovať ľudské práva:
  • chrániť práva detí, ktoré sú zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa prijaté VZ OSN zo dňa 20.11.1989 s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti,
  • chrániť záujmy rodičov detí, vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí v zmysle Zákona o rodine,
  • chrániť učiteľov s morálnym kreditom a zamestnancov proti nátlakovým skupinám a intrigánstvu
 8. Prispievať a podieľať sa na skvalitňovaní životného prostredia, modernizácii materiálnych podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšovaní prostredia detí v školskom zariadení.
 9. Poskytovať sociálnu pomoc, sociálno-právnu ochranu a sociálne poradenstvo.
 10. Zachovávať prírodné a kultúrne hodnoty, oživovať ľudové zvyky a tradície regiónu a Slovenska.
 11. Organizovať a realizovať lektorskú činnosť, výchovnú, vzdelávaciu a osvetové aktivity.
 12. Podporovať rozvoj vzájomných stykov medzi školskými zariadeniami na území SR i v zahraničí.
 13. Získavať materiálnu a finančnú pomoc na podporu svojich aktivít.
 

 

Článok 3

Členstvo 

 1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.
 2. prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 4. Zánik členstva:
  • vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,
  • vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,
  • úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby
  • zánikom združenia
 
 

Článok 4

Práva a povinnosti členov 

 1. Člen má právo najmä:
  • podieľať sa na činnosti združenia,
  • voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia,
  • obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
  • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, o činnosti a stave prostriedkov združenia,
  • zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia, spolurozhodovať o spôsobe použitia prostriedkov združenia.
 2. Povinnosti člena sú najmä:
  1.  
   1. dodržiavať stanovy združenia,
   2. plniť uznesenia orgánov združenia,
   3. aktívne sa podieľať na činnosti orgánov združenia,
   4. vykonávať zodpovedne a svedomite funkcie, do ktorých je zvolený, a úlohy, ktorými je poverený
 
 

Článok 5

Orgány združenia 

Orgánmi združenia sú:

 1. Valné zhromaždenia
 2. Predsedníctvo (výbor)
 3. Štatutárny orgán
 4. Revízna komisia
 

 

Článok 6

Valné zhromaždenie 

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je vytvorené zo všetkých členov združenia. Valné zhromaždenie zasadá minimálne jedenkrát do roka.
 2. Valné zhromaždenie najmä:
  1. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
  2. volí a odvoláva členov predstavenstva,
  3. volí a odvoláva členov revíznej komisie,
  4. schvaľuje plán činnosti, výročnú správu
  5. schvaľuje rozpočet a správu v hospodárení,
  6. rozhoduje o zrušení združenia.
 3. Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka písomnou formou. Predsedníctvo zvolá Valné zhromaždenie písomnou formou, ak o to požiada najmenej 13 členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné bez ohľadu na počet prítomných členov združenia. Pre platnosť rozhodnutia alebo uznesenia Valného zhromaždenia je potrebné, aby zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.
 
 

Článok 7

Predsedníctvo 

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný Valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.
 2. Predsedníctvo má štyroch členov. Schádzajú sa najmenej štyrikrát do roka. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
 3. Predsedníctvo najmä:
  1. volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu a podpredsedu
  2. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
  3. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia,
  4. vypracúva plán o činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
  5. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
  6. rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valné zhromaždenia nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
  7. ustanovuje likvidátora v prípade zániku združenia,
  8. podľa potreby určí výbor svojim členom ďalšie funkcie,
  9. predsedu počas neprítomnosti zastupuje podpredseda výboru.
 
 

Článok 8

Štatutárny orgán 

 1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok.
 2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva.
 

 

Článok 9

Revízna komisia 

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
 2. Členstvo v revíznej komisii je nezlúčiteľné s členstvom v predsedníctve.
 3. Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej dvakrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijme 2/3 väčšinou prítomných členov.
 4. Revízna komisia najmä:
  1. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
  2. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.
 
 

Článok 10

Hospodárenie združenia 

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú:
  1. členské príspevky (ak sa vyberajú),
  2. dary od fyzických osôb a dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia,
  3. výnosy majetku,
  4. príjmy z činností pri naplňovaní cieľa združenia.
 3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.
 4. Veci nadobudnuté za prostriedky združenia získané darom, ako sponzorské príspevky, alebo vlastnou činnosťou členov združenia sú vo vlastníctve združenia.
 5. Za riadne hospodárenie združenia zodpovedá Výkonný výbor.
 6. O výsledku hospodárenia za príslušný rok podá výbor písomnú správu Valnému zhromaždeniu.
 7. Všetky právne úkony v mene združenia musia byť podpísané predsedom a ďalším členom výboru.
 8. Členovia výboru združenia v súvislosti s výkonom funkcie majú nárok na úhradu skutočne vynaložených nákladov.
 
 

Článok 11

Prechodné ustanovenia združenia 

 1. Združenie vzniká registráciou, ktorá sa podáva Ministerstvu vnútra SR.
 2. Do vytvorenia orgánov združenia, koná v mene združenia prípravný výbor, ktorý určí splnomocnenca oprávneného konať v ich mene.
 3. Orgány združenia sa musia ustanoviť do jedného mesiaca po registrácii združenia.
 

 

Článok 12

Zánik združenia 

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
 2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
 3. Pri zániku združenia sa uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade zániku môže použiť výlučne na školské a charitatívne účely.
 
 

Článok 13

Záverečné ustanovenia 

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením.
 2. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.